Car rental terms and conditions

Gäller för person- & lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Antagna av Biluthyrarna Sverige för biluthyrningsbranschen.

1. Fordonets användning
En kopia på detta hyresavtal skall, under hyrestiden, förvaras i fordonet och på anmaning
uppvisas för polisman, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens (UH)
intressen. Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT).
Skall annan person köra fordonet fordras särskilt skriftligt medgivande av UH. HT svarar för
att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet. Önskar HT använda
fordonet utanför Sverige ska delta ske endast efter UH:s skriftliga godkännande. HT är
medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om
han utan UH:s skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att
PolisfTull eller annan som handlar i UH:s intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla
fordonet. HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller
dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH
skriftligen inte godkänt. HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av
personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge
starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda
fordonet i motortävlingar.

2. Hyra och dröjsmål med betalning
Hyran för fordonet anges på första sidan av detta avtal. HT ansvarar för att hyran erläggs. I
de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person,
ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till
hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp eller förskott på hyran. UH har
rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförda till hyran. I hyran ingår inte kostnader för
förbrukningsvätskor som olja, spolarvätska samt drivmedel. Vid fakturering äger UH rätt att
debitera en faktureringsavgift på SEK 44 inkl moms. Om HT inte betalar hyran på
förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid
varje tidpunkt gällande referensränta plus (8,0%) procentenheter samt i förekommande fall
påminnelseavgift SEK 60 inkl moms.

3. Försenad eller utebliven leverans
UH skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan UH inte uppfylla detta är HT
berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet eller, om dröjsmålet är av
väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. HT äger inte rätt att häva avtalet om UH
genast och utan märkbar olägenhet för HT erbjuder annat godtagbart fordon. UH går fri
från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför
hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och
vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit /övervunnit. Ersättning utgår ej för
förlust i näringsverksamhet eller följdskador.

4. Fordonets skötsel
HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt
och lagenligt skick. Olja, kylvatten och ringtryck ska följa ang)yna .rekon:JIDe!!’lationer.i_
instruktionsboken och Tör fordonet rätt bränsle. Alla kostnader hänförliga till
handhavandefel äger UH rätt att debitera HT eller anvisad betalare. Om fordonet vid
månadshyra utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall HT se till att föreskrivna
serviceinspektioner utförs på en av UH anvisad verkstad och att stämpel införs i
serviceboken. UH ska vid förfrågan kunna upplysa om när serviceinspektion skall ske.
Kostnaden för serviceinspektionen ersätts av UH. I det fall service på fordonet ej utförts
enligt UH’s regler debiteras HT med SEK 300 inkl moms per mil som överskrider
serviceintervall enligt fordonets instruktionsbok. UH har rätt att besiktiga fordonet under
hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att
betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt
brukande. Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen, vid överträdelse uttages en
avgift SEK 3500 inkl moms för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas,
framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på
fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse.

5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under
hyrestiden.HT skall iaktta och följa fordonets vamingssystem. UH skall efter sådan
underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall Vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT
göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid
skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där
stölden/skadan skett och sända kopia avanmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra
ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada.

6. UH:s ansvar vid driftstopp eller skada
UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under
hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till
nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger HT rätt att
häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han
underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller
liknande typ som det törnyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.
Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd
eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort
polisanmälan.

7. HT:s ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av
vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH
i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av
sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller bort känna till. Om HT inte i
rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran
orsakade av överträdelser för vilka han svarar. utan UH i egenskap av fordonets ägare
tvingas betala dem, har UH rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera HT en expeditionskostnad
av SEK 300 inkl moms för varje ärende. Avgift SEK 300 inkl moms debiteras även
för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

8. HT:s ansvar för skada på eller förlust av fordonet
HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta
gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part godkänt
ersättningsskyldighet.

9. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet per skademoment vid skada på eller förlust
av fordonet samt vid körning utanför Sverige utan tillstånd från UH.
HT förbinder sig att ta del av och godkänna av UH anvisad skadedokumentation före
avfärd. Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering/eliminering
HT kan mot särskild avgift s.k. skadekostnadsreducering (SKR), vars storlek anges på
första sidan av detta avtal. minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment. Efter
sådan reducering begränsas HT:s ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som
anges ovan inom parentes inom respektive skademoment. Vid nylljande av fordonets
rättsskyddsförsäkring debiteras HT:s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om
SKR tecknats. SKR gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt
användning i annat land utsträcks SKR till ifrågavarande landdånder. SKR gäller inte om
fordonet stjäls med nyckel. För att SKR skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter
vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om
annan bilförare smitit. krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter. Är föraren under
24 år och vållande till skada utgår ett ·ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 2000 inkl
moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat SKR.
Tecknad SKR friskriver inte Hl från ansvar för reparationskostnader för skador som
uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil. fläckad eller trasig inredning,
sönderbrutna reglage, fellankning och liknande.

10. Begränsning av skada
Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.
Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden

11. AterIämnande
Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på
plats som särskilt har avtalats. Vid återrämnandetskall fordonet lämnas i samma skick som
vid avhämtandet bortsett-trån-nermait-stltaqe. ‘I:IH och HT skall orrnnöjligrgemensamt- –
besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Om fordonet vid återrämnandet befinns
vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad
att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske under UH:s
normala öppettider, om inte annat avtalats. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet
är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa
fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH. HT är därtill skyldig att betala
yI1erligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till UH:s
ansvar punkt 6. UH äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål
med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet eller att begära att
hyrestiden förlängs beror på dödsfall. allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet.
Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet utanför hyrestiden.

12. UH:s hävningsrätt mm
UH har rätt att häva avtalet om
a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid
efter det att UH påmint HT om detta
b) fordonet utsätts för onormal köming eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning
föreligger
c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal. vars iakttagande är av väsenllig
betydelse för UH.
d) HT har körkortsindragning

13. Biluthyrarna Sveriges inforrnationslista
HT (och/eller förare) som bry1ermot ovannämnda villkor eller på annat sätt förorsakar UH
skada. rapporteras rutinmässigt till Biluthyrama Sveriges informationslista.
Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation om
att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer.
Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen (PUL). Medlemmar i
Biluthyrama Sverige följer pel.

14. Behandling av personuppgifter (PUL)
UH behandlar HT:s personuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina
förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som
behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav. adress. telefon och e-postadress.
Vidare registreras uppgifter om hyrestid. körsfräcka. prissättning, debiteringar och villkor
mm. Personuppgiftema används uteslutande i uthymingsverksamheten och lämnas inte ut
till annan än vid förfrågan från polisiär myndighet. Uppgiftema inhämtas antingen direkt
från HT eller HT:s företag eller från ett offentligt register. I fall då Hl betalningsförpliktelse
inte fullgörs kan ylterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentliga register och
lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag,
myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De
behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av
uppgiftema för avtalets fullgörande samt, i de fall Hl inte skriftligen motsätter. sig det, för
marknadskommunikation. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet
avslutats. HT har rätt att en gång per år ulan kostnad, skriftligen begära att få ta del av
vilka uppgifter som registrerats. HT har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt
ändrade eller felaktiga uppgifter.